תקנון מבצע "חבר מביא חבר"

קבוצת וואן עורכת מבצע בשם "חבר מביא חבר" ("מבצע") שפרטיו ותנאיו מפורטים בתקנון זה להלן. האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות, אך הוא מכוון לנשים ולגברים באופן שווה.

 1. הגדרות

בתקנון זה יהיו למונחים הבאים הפירוש שרשום בצידם:

 • "עבודה זמנית קצרה" –משרה לתקופת העסקה רציפה שאינה עולה על 3 חודשים.
 • "עבודה זמנית" – משרה לתקופת העסקה רציפה שבין 3 חודשים ועד 6 חודשים.
 • "עובד" – מי שבמהלך תקופת המבצע ועד למועד זכאותו לתגמול (כולל במועד זכאותו) נמנה על מצבת עובדי קבוצת וואן, בהתאם לרישומי החטיבה/החברה הרלבנטית מקבוצת וואן לרבות משתתפים עצמאיים (פרילנסרים) המספקים שירותים לאיזו מחברות קבוצת וואן וכל עוד הנם מספקים שירותים במועדים האמורים.
 • "מועמד" – כל אדם שאינו עובד, אינו רשום כמחפש עבודה אצל החטיבה/חברה רלבנטית מקבוצת וואן בששת החודשים שקדמו למועד העברת קורות חייו במסגרת מבצע זה.
 • "משרה" – משרות/תפקידים הכלולים במבצע זה בהתאם למפורט בטבלה שלהלן לרבות סיווגיהן (GOLD, SILVER וכיוב') כפי שיפורסמו מעת לעת במהלך תקופת המבצעת בין היתר בהודעות דוא"ל, באתר ייעודי של קבוצת וואן, או בכל דרך אחרת שתמצא החברה לנכון.
 • "קבוצת וואן" – חברות/חטיבות הנמנות על קבוצת וואן בהתאם למשרות שיפורסמו מעת לעת.
 • "תגמול"- סכומי התגמול המפורטים בטבלה שלהלן ועל פי הסיווגים המפורטים. התגמול הנו במונחי ברוטו ויחולו עליו כל הניכויים החלים על העובד הרלבנטי, ככל שחלים.
 • "תיבת הדוא"ל של המבצע" friends@one1.co.il
 • "תקופת המבצע": מיום פרסום ההודעה בדבר המבצע ועד להודעה אחרת של קבוצת וואן.
 1. סוגי המשרות, סיווגן והתגמול בגינן:
סוג המשרות קטגוריה סכום התגמול בש"ח
אדמיניסטרציה, בק אופיס, שירות ומכירות ברונזה 500
סיסטם, HELP DESK, טכנאי PC, מפעיל מחשב , תמיכה אפליקטיבית, טכנאי מעבדה, NOC , תמיכה טכנית,
רכז גיוס / משאבי אנוש
PMO, מנהל פרויקטים
מיישם, מנהל מוצר, מנתח מערכות
מיישם לוגיסטי או מיישם פיננסי ONE ERP
מדריך / מטמיע
ארד 1,000
פיתוח WEB
פיתוח תוכנה
תקשורת
אבטחת מידע וסייבר, תשתיות
ראשי צוותים, בדיקות תוכנה, אוטומציה
כסף 1,500
מיישמי ומפתחי Oracle Applications
BI
CRM Dynamics
Share Point
SCCM
פיתוח, יישום ותשתיות SAP, פיתוח אפליקציות, DBA ,DEVOPS
זהב 2,500
 1. תנאי השתתפות במבצע:
  • עובד אשר בתקופת המבצע העביר קורות חיים של מועמד למשרה לרבות באמצעות תיבת הדוא"ל של המבצע, והמועמד החל בתהליך הגיוס בתוך 6 חודשים ממועד העברת קורות חייו כאמור, התקבל לעבודה במשרה והתמיד בה למשך שלושה חודשים מלאים ורצופים לפחות (ממועד תחילת העסקתו) – אזי לאחר חלוף שלושת חודשי העבודה כאמור, העובד יהא זכאי לתגמול בהתאם לקטגוריה ולסכום התגמול הרלבנטי, כפי שיפורסם וכמפורט בטבלה לעיל.
  • עובד אשר בתקופת המבצע העביר קורות חיים של מועמד לטובת עבודה זמנית קצרה או עבודה זמנית לרבות באמצעות תיבת הדוא"ל של המבצע והמועמד החל בתהליך הגיוס בתוך 6 חודשים מהמועד בו הועברו קורות חייו, התקבל לעבודה זמנית קצרה והתמיד בה לאורך כל תקופתה או התקבל לעבודה זמנית והתמיד בה למשך שלושה חודשים מלאים ורצופים לפחות מיום תחילת העסקת המועמד – אזי לאחר חלוף פרק זמן העבודה הרלבנטי כאמור, העובד יהא זכאי למחצית התגמול הקבוע ביחס למשרה נשוא העבודה הזמנית/העבודה הזמנית הקצרה (לפי העניין) כפי שיפורסם וכמפורט בטבלה לעיל.

במידה והעבודה זמנית קצרה או עבודה זמנית הפכו ללא זמניות (ביחס לאותו מועמד), העובד יהא זכאי בנוסף, גם למחצית השנייה של התגמול הנ"ל.

 • טרם משלוח קורות החיים של מועמד למשרה כלשהיא וכתנאי להשתתפות במבצע, מאשר העובד, כי קרא תקנון זה והוא מסכים לתנאיו, קיבל את אישורו והסכמתו של המועמד מראש להעברת קורות חייו של המועמד לקבוצת וואן1 ובחינת התאמתו לקבלה לעבודה בקבוצת וואן.
 • משלוח קורות חיים של מועמד במסגרת מבצע זה, יעשה באמצעות שליחת קורות חייו של המועמד לטובת משרה בהתאם לקישורי המשרות כפי שיפורסמו מעת לעת ו/או באמצעות משלוח לתיבת הדוא"ל של המבצע.
 • מובהר, כי באחריות העובד לוודא שקורות החיים ששלח התקבלו. בעת משלוח קורות חיים יקבל העובד הודעת דוא"ל המאשרת את קבלתם כאמור. למען הסר ספק מובהר כי קורות חיים של מועמד למשרה שלא יישלחו ו/או לא ייקלטו מכל סיבה שהיא או יישלחו או ייקלטו לאחר תום המבצע, לא יכללו במסגרת המבצע.
 • במידה וקורות החיים של מועמד כלשהו לטובת משרה הגיעו ממספר עובדים, תנאי המבצע יחולו על הפניה הראשונה שהגיעה בעניינם מאת העובד הראשון מבין כלל שולחי קורות החיים האמורים.
 1. שונות
  • בהשתתפותו במבצע מאשר העובד, כי ידוע לו שהחלטה לעניין זימון המועמד לבחינת התאמתו, כמו גם גיוסו או אי גיוסו של מועמד למשרה/לעבודה זמנית/עבודה זמנית קצרה מסורה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה/חטיבה הרלבנטית בקבוצת וואן, וכי אין במשלוח קורות חיים של המועמד כדי לחייב את מי מקבוצת וואן בגיוס המועמד.
  • העובד מצהיר כי, אין במשלוח קורות חיים של מועמד על ידו משום הפרת התחייבות מצדו של העובד, כלפי כל צד שלישי שהוא, שלא לעשות כן, או משום הפרת הוראות חוק הגנת הפרטיות תשמ"א- 1981.
  • המבצע אינו חל על העובד במידה וקורות החיים של המועמד הגיעו למחלקת הגיוס על ידי מקור אחר שאינו העובד בששת החודשים שקדמו לשליחת קורות חייו ע"י העובד.
  • המבצע אינו חל על עובדים בתחום הגיוס, עובדי מטה בתחום משאבי אנוש ועובדים בתפקידי הנהלה בכירה.
  • קבוצת וואן שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקופת המבצע, תנאיו, לבטלו – כולו או חלקו והכל בכל עת ולפי שיקול דעתה. הודעה בדבר האמור שתפורסם באתר המבצע או בכל פרסום אחר של וואן תשמש הודעה מספיקה והולמת.
  • קבוצת וואן שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק תגמול לעובד במידה וימצא כי נהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה.
  • העובד מאשר כי ידוע לו שההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית וכי יתכן כי חרף המאמצים עשויים להתרחש שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, בכל שלב משלבי המבצע ואף על פי כן, השתתפותו במבצע לא תקים לו ו/או למועמד ו/או למי מטעמו כנגד מי מחברות/חטיבות קבוצת וואן ו/או מי מטעמן כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם המבצע, ניהולו, תוצאותיו ו/או כל הכרוך בו, והם מוותרים על כל טענה ו/או תביעה בגין כך.
  • קבוצת וואן, לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לעובד ו/או למועמד ו/או לצד שלישי כלשהו בכל הכרוך והנובע מהשתתפות במבצע, והם מוותרים באופן מוחלט על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מי מקבוצת וואן בקשר עם האמור.
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה. תקנון זה מחליף וגובר על כל תקנון אחר או קודם בנושא זה, ככל והיה.
  • לשאלות ובירורים, ניתן לפנות במייל friends@one1.co.il

 

הננו מברכים אתכם על השתתפותכם במבצע ומאחלים לכם הצלחה רבה.

ONE © כל הזכויות שמורות 2023
נבנה ע"י פרומו - אסטרטגיה שיווקית ופרסום.